Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Stichting Bouwhistorie Nederland

Over de SBN

De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) werd in 1991 opgericht. Het vak bouwhistorie had zich in de decennia daarvoor vanuit de restauratiepraktijk, archeologie en architectuurhistorie ontwikkeld tot een zelfstandig specialisme. En meer en meer ontstond bij de uitvoerende bouwhistorici de behoefte elkaar en elkaars werk te leren kennen en onderzoeksresultaten te delen. Ook wilde men het belang en de noodzaak van het vak onderstrepen en breder onder de aandacht brengen.

Met de oprichting van de SBN bestaat de mogelijkheid de krachten te bundelen, gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren en richting te kiezen. Dat deze behoefte breed gedragen wordt, blijkt wel uit de achtergrond van de meer dan driehonderd donateurs. Daaronder bevinden zich – naast bouwhistorici – ook architecten, archeologen, cultuurhistorisch onderzoekers, specialistische ambachtsmensen, bestuurders en beleidsmakers bevinden. De Nieuwsbrief Bouwhistorie, het vaktijdschrift van de Stichting Bouwhistorie Nederland dat tweemaal per jaar wordt uitgegeven, heeft van meet af aan gediend als samenbindend orgaan.

De bouwhistorie heeft zich met behulp van de SBN verder ontwikkeld en op de kaart gezet. Zo zijn er de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek gekomen, waarmee het vakgebied vastgestelde normen en waarden kreeg. Hieraan kunnen de beoefenaars zichzelf spiegelen, en wordt een referentiekader geboden aan opdrachtgevers en andere gebruikers van de onderzoeksresultaten.

Met de SBN is aan de Hogeschool Utrecht een nog altijd bloeiende HBO+ opleiding Bouwhistorie en Restauratie opgezet. Aan de Universiteit van Leiden is een leerstoel Bouwhistorie tot stand gebracht. In 2020 verscheen de vierde druk van het boek Inleiding in de bouwhistorie, het eerste Nederlandse handboek over het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek. Jaarlijks wordt door de SBN een studiedag georganiseerd rond een bouwhistorisch thema en op de eveneens jaarlijkse donateursdag worden bouwhistorisch interessante locaties bezocht. De SBN werkt samen met binnen- en buitenlandse vakorganisaties op het terrein van restauratie, monumentenzorg, historische (bouw)techniek en geschiedschrijving.

De doelstellingen uit de vroege jaren negentig zijn nog altijd actueel. Het bouwhistorisch onderzoek heeft weliswaar meer en meer een plaats verworven in de monumentenzorg en archeologie, op de terreinen van wetgeving en overheidsbeleid is echter nog veel te winnen. Het discours tussen bouwhistorici onderling en met de wereld om ons heen blijft levendig en noodzakelijk. De bouwhistorie en de SBN móeten zich roeren.

Organisatie

Bestuur

mr. J.C. (Koos) de Looff (voorzitter)

drs. F.J. (Feyoena) Grovestins (secretaris)

M.W. (Maarten) Enderman (penningmeester)

ing. P.J. (Patrick) Bosman

drs. B.A.J.T. (Birgit) Dukers

drs. A.K. (Agnes) Hemmes

dr. ir. E.D. (Edwin) Orsel

Adviseurs

drs. K. (Karel) Emmens

drs. H.P. (Henk) Jansen

drs. J.M.H. (Jean) Penders

drs. K.J. (Koos) Steehouwer

prof. dr. ing. D.J. (Dirk) de Vries

Contact

Stichting Bouwhistorie Nederland

p/a Bosboom Toussaintstraat 13H

1054 AL  Amsterdam

secretaris@bouwhistorie.nl

KVK 41185024

NL12INGB 00 00 273 441

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.