Home

De SBN op Twitter:


Nieuwsbrief Bouwhistorie 64

Nieuwsbrief 64, foto kaft.jpg

Het juli-nummer van de Nieuwsbrief Bouwhistorie is uit. Menigeen heeft hierop al blij verrast gereageerd.

Dat enthousiasme is volslagen terecht, want ons magzine is opnieuw vormgegeven en verschijnt nu in een aantrekkelijk vierkant formaat. Met 92 pagina's evenaart nummer 64 qua dikte de laatste edities, maar de nieuwe vorm biedt aanzienlijk meer ruimte voor inhoudelijke en enthousiasmerende bijdragen. Het rustige tekstbeeld wordt aangevuld met scherpe foto's en tekeningen in kleur. 

Met Nieuwsbrief Bouwhistorie 64 is een mijlpaal bereikt. Een stevige ambitie is verwezenlijkt. De redacteuren verdienen wat het bestuur betreft een groot compliment, ook bestemd voor hen die eerder hun schouders hebben gezet onder het maken van het blad, dat jaar na jaar fraaier en sterker is geworden.

Van stadspoorten en kastelen tot 'een gewoon huisje' in Leiden, allerhanden objecten en studies komen langs: vakwerk en bouwhistorie-historie!  

(PS: zie op de pagina De SBN hoe u donateur wordt.)

Bijlage(n):

Afbeeldingspictogram Download Nieuwsbrief 64, foto binnen.jpg (1.64 MB)

Van de redactie

Beleidsplan 2017-2022

Van het SBN-bestuur

 

De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) heeft een Beleidsplan opgesteld voor de periode 2017 – 2022. Het document is als pdf op deze website geplaatst. 

De belangrijkste doelstellingen die in 1991 bij de oprichting van de SBN statutair werden vastgelegd luiden: De SBN stelt zich het bevorderen van de publieke belangstelling, alsmede het bevorderen van de kwaliteit en de kwantiteit van het bouwhistorisch onderzoek in Nederland, een en ander in het belang van de monumentenzorg, ten doel. Die doelstellingen stáán nog (al kan men er in de context van vandaag een iets andere formulering bij kiezen, zie hierover het Beleidsplan zelf).

Voorafgaand aan het formuleren van nieuwe ambities en sub-doelen heeft de SBN de resultaten van de werkzaamheden in de voorbije periode tegen het licht gehouden. Het Beleidsplan 2010-2014 was een lijvig document, boordevol ideeën. De evaluatie van de inspanningen in die periode bracht het inzicht dat wie te veel wil, niet genoeg afkrijgt. Er is heel wat gerealiseerd waar we tevreden op terugzien, maar ook het één en ander niet geheel naar tevredenheid gedaan.

Slotsommen: Hoewel bestuursleden van de SBN graag actief willen bijdragen aan de groei van ‘de’ bouwhistorie – kwalitatief en kwantitatief –, is realisme op zijn plek als het gaat om besteedbare tijd en energie. Besturen en uitvoeren zijn niet altijd precies hetzelfde. ‘Personele capaciteit’ kan bottleneck blijken. Daarnaast bood het vorige Beleidsplan niet altijd concrete ‘plannen’; op stevige ambities dient wel de vraag ‘en dus …?’ te volgen.

We hebben het nu bondiger en concreter gemaakt. Het Beleidsplan 2017-2022 houdt er rekening mee dat de groep bedenkers en uitvoerders een beperkte omvang kent. Dit betekent dat de SBN aan kerngebieden en kerndoelen zal werken én (meer) open zal staan voor inbreng van bouwhistorici en andere bij het vak betrokkenen die niet per se in of kort bij de bestuurskringen verkeren. Zoals er al jarenlang met vrucht en plezier wordt samengewerkt met de redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie zou het eigenlijk op meer terreinen moeten.

De terreinen waarop de SBN in de volgende jaren nadruk wil leggen zijn: Promotie & Voorlichting; Onderwijs & Onderzoek; Activiteiten & Producten; Relaties; en ten slotte Stichting & Bestuur. Het Beleidsplan 2017-2022 benoemt kort en bondig het Wat en Hoe van deze terreinen. Daarbij is steeds de kwestie van de uitvoering aan de orde. Het is niet uitgesloten dat ambities stevig zijn en de lat hoog ligt, maar dat er daden van komen is wel essentieel. Daarom ligt in het verlengde van het Beleidsplan een Uitvoeringsprogramma. Dit volgt uit wat op de pagina’s 4 en 5 onder woorden wordt gebracht. Wie gaan het doen en op welke termijn? (Sub)Doelstellingen worden geformuleerd, nagestreefd en de resultaten worden tevens gewogen.

Inmiddels is er al veel onderweg (‘2017-2022’ wil dan ook zeggen dat het praktisch al even loopt). Hoe de SBN haar publiek – insiders en outsiders – bereikt, is onderwerp van studie. Tegelijkertijd wordt promotiemateriaal ontwikkeld en aangeboden. Met onderwijsinstellingen wordt gesproken over hernieuwde samenwerking, op onder andere het communicatievlak. Een projectgroep is in kaart aan het brengen wat de wensen, mogelijkheden en hindernissen zijn bij het opstellen van een Onderzoeksagenda Bouwhistorie. De SBN is met een clubje kritisch aan het kijken naar de succesvolle, maar wellicht (?) te verbeteren Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek – eerst als ‘belangenbehartiger’ van Bouwhistorie als Vak & Methode, later met andere belangenbehartigers. De Nieuwsbrief Bouwhistorie staat aan de vooravond van een restyling, welke het blad nog professioneler en aantrekkelijker zal maken. En dat er meer kan met deze website is evident.

Neem het Beleidsplan 2017-2022 eens door. Het SBN-bestuur ontvangt graag suggesties van de donateurs en andere betrokkenen. Wie met het oog op een van de benoemde aandachtsvelden goede ideeën heeft en de energie en tijd beschikbaar kan stellen, is van harte uitgenodigd om met haar of zijn inbreng te komen.

 

Namens het bestuur

John Veerman

Bijlage(n):

PDF-pictogram Download 2018-02 Beleidsplan Stichting Bouwhistorie Nederland -- JV_0.pdf (2.28 MB)

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
txdvioawpf01
Web Analytics