Home

De SBN op Twitter:


Jubileumboek

postertje nieuwe boek


Omdat de SBN 25 jaar bestaat is het tijd voor een boek. Hoe staat het met de bouwhistorie na 25 jaar werk om, zoals de doelstelling uit 1991 luidt, de publieke belangstelling voor het bouwhistorisch onderzoek in Nederland en de kwaliteit en kwantiteit ervan te bevorderen?

Onder redactie van Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek, met een voorwoord van Dirk de Vries en met verdere medewerking van Ileen Montijn, Vincent van Rossem en Freek Schmidt is een fraai boek tot stand gekomen met stevige inhoud. Matrijsgeeft het uit.

Op onze Donateursdag te Breda is de publicatie ten doop gehouden. Gabri van Tussenbroek schetste in een kort betoog waar de Stichting Bouwhistorie Nederland nu is en waar we ons vak nog heen kunnen voeren.

Van de redactie

Zegt het voort

De bouwhistorie als vakgebied en als verzameling methodieken heeft zich in de voorbije eeuw losgekoppeld van het ‘pure’ restaureren en doorontwikkeld. Door daadkracht en enthousiasme bij een aantal instanties en bedrijven, en – minstens zo wezenlijk – de inzet van individuele bouwhistorici kon ons type onderzoek zich bewijzen. In de vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN), die het promoten van de bouwhistorie als kerndoel heeft, hieraan bijgedragen. 

Bouwhistorisch onderzoek biedt anno nu belangrijke antwoorden op vragen over het verleden en evengoed visies op toekomstige omgang met het gebouwde en onbebouwde erfgoed. Is het dus inmiddels wel voldoende helder waartoe en wanneer bouwhistorisch onderzoek zou moeten worden ingezet? Bij de ingewijden wel, maar buiten onze eigen kringen niet altijd. 

Dat de Wetgever niet voor meer basis heeft gezorgd is zonde, maar nu eenmaal een gegeven. ‘In het veld’ zullen we samen door moeten gaan met het ‘verkopen’ van de bouwhistorie. Want hoewel het prachtig is dat talloze specialismen zich geëmancipeerd hebben en op de erfgoedkaart zijn verschenen, moet het fundamenteler onderzoek dat de bouwhistorie biedt niet worden veronachtzaamd. Het zijn met name de gemeenten die macht en middelen hebben om bouwhistorisch onderzoek in de ketens van bouwen en transformeren zijn rol te laten spelen.

Niet toevallig verscheen onlangs in het blad Heemschut een artikel waarin wordt beargumenteerd dat het essentieel is om bij ontwikkelingen in een vroeg stadium cultuurhistorische waarden en potenties in beeld te brengen. (Zie ook de webpagina Actueel op deze site.) Daar ligt, in interdisciplinair verband, een schone taak voor de bouwhistoricus. Min of meer gelijktijdig spraken bestuursleden van de SBN met die van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici (BNB) om gezichtspunten uit te wisselen en te benoemen welke stappen kunnen gezamenlijk worden genomen in het belang van ons vak en onze methodieken. De handen zijn ineen geslagen. 

Bouwhistorisch onderzoek is zeker leuk voor het plaatje maar toch vooral nuttig en noodzakelijk. Dat moet ook buiten de genoemde inner circles bekend zijn. Al zijn de doelstellingen van de SBN in de eerste plaats vanwege gezond eigenbelang geformuleerd, het bevorderen van de belangstelling alsmede van kwaliteit en kwantiteit van het bouwhistorisch onderzoek dient grotere belangen. Het is naar onze stellige overtuiging essentieel bij een verantwoorde, weloverwogen omgang met ons erfgoed en de ruimte daaromheen. Zegt het voort.

John Veerman

April 2017

 
PS  Schrijver dezes zoekt opvolging als beheerder van deze website. Je kunt je melden via webmaster@bouwhistorie.nl
 

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
txdvioawpf01
Web Analytics